1_HR_01

Ocena Parametryczna

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ogłosił wyniki kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych za lata 2009-2012.

W wyniku przeprowadzonej oceny Wydziały AWF Poznań uzyskały następującą kategorię:

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji - Kategoria B

Wydział Turystyki i Rekreacji - Kategoria B

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. - Kategoria B

Wykaz wszystkich ocenianych jednostek