O projekcie

dedipac d

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu realizuje projekt badawczy pt. Determinanty zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej. Europejskie centrum wiedzy służącej integracji i rozwojowi infrastruktury badawczej (grant NCBiR nr 4/JPI HDHL DEDIPAC KH/2014).  Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum pt. DEDIPAC - the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity (www.dedipac.eu/project), powołanego z inicjatywy programu Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for A Healthy Life” (www.jpihdhl.eu).


DEDIPAC obejmuje międzynarodową współpracę 46 instytucji naukowo-badawczych z 12 krajów Europy. AWF w Poznaniu jest jednym z 4 ośrodków naukowych z Polski biorących udział w tym projekcie. Projekt jest finansowany przez narodowe instytucje finansujące poszczególnych krajów. W przypadku polskich uczestników jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pracownicy AWF w Poznaniu zgłosili akces do wykonania dwóch zadań:

1. Przegląd wyników najnowszych badań oraz realizacja interwencji w różnych krajach europejskich z wykorzystaniem naturalnych eksperymentów, w oparciu o już istniejące wieloczynnikowe programy interwencyjne.

Celem zadania 1 jest przeprowadzenie badawczego programu interwencyjnego oraz:
1. Poszukiwanie skutecznych działań ukierunkowanych na zachęcanie do zmiany i/lub utrzymanie zdrowego stylu życia (głównie poprzez aktywność fizyczną i dietę) przez ludzi w różnym wieku.
2. Dokonanie interdyscyplinarnej weryfikacji skuteczności programu interwencyjnego poprzez śledzenie zmian wybranych charakterystyk somatycznych i funkcjonalnych oraz konsekwencji psychospołecznych.
3. Uzyskanie kompetencji przez uczestników programu w zakresie projektowania, realizacji zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnych form aktywności fizycznej.
4. Kształtowanie świadomości i akceptacji dla różnic w poziomie sprawności fizycznej członków rodziny z różnych pokoleń oraz umiejętności wyciągania konsekwencji w odniesieniu do planowania aktywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego.
5. Kształtowanie nawyków w zakresie podejmowania rodzinnej, międzypokoleniowej AF,
6. Poprawa, modyfikacja nawyków żywieniowych w rodzinie.

W wyniku przeprowadzonej interwencji oczekuje się następujących rezultatów:
1. Dokonanie ewaluacji przygotowanego programu interwencyjnego w zakresie rodzinnej aktywności fizycznej i edukacji żywieniowej, co stanie się podstawą opracowania przykładu „dobrej praktyki” w zakresie tego typu programów.
2. Poprawa sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych oraz umiejętności samodzielnego planowania aktywnego spędzania czasu wolnego wraz z rodziną przez uczestników zajęć.
3. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia oraz samopoczucia i jakości życia związanej ze zdrowiem uczestników zajęć.
4. Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólnie realizowaną aktywność fizyczną w czasie wolnym.

Część projektu, realizowana przez AWF w Poznaniu i nazwana „Dzieci rodzicom – rodzice dla dzieci, czas na wspólną aktywność fizyczną” dotyczy organizacji 2 godzin tygodniowo wspólnej aktywności ruchowej dzieci i ich rodziców (bądź dziadków) oraz 1 godziny tygodniowo poświęconej różnym aspektom sposobu odżywiania. Czas trwania – 15 tygodni. Zajęcia ruchowe mają obejmować różne formy aktywności, prowadzone w 3-tygodniowych różnych blokach tematycznych. Zajęcia poprzedzone będę badaniami uczestników, które powtórzone zostaną po zakończeniu programu zajęć.

2. Wykonanie systematycznego przeglądu piśmiennictwa w celu określenia stanu rzeczy („state-of art") w zakresie metod pomiaru aktywności fizycznej i zachowań sedenteryjnych.

Celem zadania 2 będzie:
1) w oparciu o przegląd piśmiennictwa przeprowadzenie analizy i oceny stosowanych metod pomiaru poziomu aktywności fizycznej,
2) wskazanie najważniejszych kryteriów wyboru oraz ocena przydatności i praktycznego zastosowania metod pomiaru poziomu aktywności fizycznej w badaniach:
- populacyjnych i laboratoryjnych,
- dzieci, młodzieży, osób dorosłych i w wieku starszym,
- aktywności fizycznej habitualnej i nadzorowanej.
3) sformułowanie wskazań do skonstruowania ogólnodostępnego internetowego narzędzia, służącego zarówno samoocenie, jak i obiektywnym badaniom poziomu aktywności fizycznej.