1_HR_01

Zasady uczestnictwa

horyzon logo


Kto może wziąć udział?


NAUKOWIEC (fellow/researcher)

INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution)


Jak złożyć wniosek?

Participant Portal – jedyny portal, który umożliwia składanie wniosku on-line w odpowiedzi na wybrane wezwanie tj. „call” w określonym obszarze finansowym w ramach programu.
Na portalu można także znaleźć wszystkie niezbędne informacje i wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego.

pp-skan


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Ogólne zasady uczestnictwa:

- realizacja projektów przez konsorcja naukowe złożone z co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw członkowskich UE i/lub krajów stowarzyszonych z PR HORZYONT 2020

- w konkursach ERC, niektórych działań Marii Skłodowskiej – Curie, działań koordynacyjnych
i wspierających (badania CSA) możliwość realizacji projektów przez podmioty indywidualnie


- projekty będą wybierane w drodze konkursowej

- ewaluacja projektów przez niezależnych ekspertów 

- prosty system oceniania DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – WPŁYW – WDROŻENIE 


Nowości i ułatwienia w programie HORYZONT 2020:

- jeden system finansowania – refundacja do 100 % kosztów kwalifikowanych
i 25 % ryczałtu na koszty pośrednie


- maksymalna stawka dofinansowania określona w programie pracy

- VAT kwalifikowany dla instytucji, która nie ma możliwości na jego odzyskanie

- brak kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych tylko w projekcie

- akceptacja praktyk księgowych beneficjenta

- skrócony czas oczekiwania na przyznanie dotacji – maksymalnie 8 miesięcy!


- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich działaniach programach

- Open Access – swobodny i bezpłatny dostęp do wyników badań i publikacji naukowych Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy PR UE oraz http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en