1_HR_01

NAWA

NAWA
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) została powołana w 2017 roku. Jej głównym celem jest realizacja długofalowej polityki państwa polskiego, dotyczącą wsparcia indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego. NAWA ma zadanie wspierać proces umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promować polskie szkolnictwo wyższe oraz język polski za granicą.

Poniżej przedstawiamy główne programy NAWY wspierające mobilność, które są skierowane do instytucji oraz indywidualnych naukowców.

PROGRAMY DLA INSTYTUCJI

NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA

Działania, które mogą zostać obejmuje finansowaniem w ramach programu:

 • zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne;
 • działania online w mediach społecznościowych;
 • współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w sieci internet;
 • pozycjonowanie stron www;
 • kampanie Adwords;
 • uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych;
 • dedykowane aplikacje mobilne;
 • e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich zainteresowań danym kierunkiem studiów;
 • filmy, prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania;
 • wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne;
 • działania z zakresu PR;
 • kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i zagranicą;
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/nowoczesna-promocja-zagraniczna

PROGRAM PROM

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt jest realizowany w okresie: styczeń 2018 roku – marzec 2021 roku.

W
ięcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/o-programie

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in.:

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe

WELCOME TO POLAND

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/o-programie

CEEPUS

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus

PROGRAMY DLA INDYWIDUALNYCH NAUKOWCÓW

POLSKIE POWROTY

Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Dzięki Programowi krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Z wnioskiem w programie mogą występować poniższe ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN),
 • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.
Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
wI
PROGRAM IMIENIA BEKKERA

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
 • odbycie stażu naukowego;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia projekt obejmujący jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań. Wnioskodawca załącza także zaproszenie z ośrodka goszczącego, potwierdzające wolę podjęcia współpracy i przyjęcia stypendysty NAWA na wnioskowany okres.

Więcej informacji na stronie:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/o-programie

OFERTA WYJAZDOWA

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Belgia Walonia, Chiny, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Zasady ogólne kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy naukowe w ramach umów dwustronnych i istniejącej współpracy bilateralnej między Polską a partnerami zagranicznymi dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

 Źródło: https://nawa.gov.pl/