1_HR_01

Akademicki i Naukowy Poznań

wykady otwarte          pozna

IDEA PROGRAMU "AKADEMICKI I NAUKOWY POZNAŃ"

Miasto Poznań współfinansuje uczelnie w zakresie organizowania wykładów wybitnych naukowców,
a także specjalistów w wymiarze międzynarodowym z różnych dziedzin gospodarki, polityki i sztuki.
Na wykłady mogą przyjść nie tylko studenci i pracownicy naukowi, ale również mieszkańcy, którzy chcą poznać poglądy wielkich autorytetów.


Od października 2008 roku Miasto dofinansowało wykłady otwarte ponad 170 wybitnych wykładowców,
w tym laureatów nagrody Nobla. 


ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW 

Urząd Miasta Poznania dwukrotnie w ciągu roku ogłasza informację o możliwości składania wniosków:

I TERMIN - do 31. lipca (dot. wizyt przypadających na II połowę roku bieżącego)
II TERMIN -do 30. listopada (dot. wizyt przypadających na I połowę roku następnego)

Wnioski opiniuje Rada Zarządzająca Programu "Akademicki i naukowy Poznań", której przewodniczy
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki z Polskiej Akademii Nauk.


Warunkiem przyznania dofinansowania jest wysoka ranga i międzynarodowe uznanie dla dokonań zapraszanej osoby, której przyjazd stanowić będzie wydarzenie dla poznańskiego środowiska naukowego.
Dotyczy to uczonych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dofinansowanie przyznawane jest w pierwszej kolejności laureatom Nagrody Nobla.


Środki finansowe przekazane przez Miasto przeznaczone są na pokrycie pobytu zaproszonego gościa. Mogą obejmować koszty podróży, organizacji wykładów, nocleg, wyżywienie, a także w specjalnych przypadkach - honoraria. Dofinansowanie Miasta może wynieść maksymalnie 75 % oszacowanych kosztów podanych we wniosku.

Niezbędne jest zaplanowanie w trakcie wizyty wykładu otwartego dla szerokiej publiczności i studentów
z Poznania. 


STRONA INTERNETOWA PROGRAMU