1_HR_01

MOBILNOŚĆ PLUS

"Mobilność Plus"

Celem Programu jest umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych 

w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców
o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

W ramach programu finansowany jest pobyt uczestnika programu w zagranicznej jednostce naukowej
oraz podróże między miejscem zamieszkania a danym ośrodkiem naukowym.

Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

Program skierowany jest do młodych pracowników naukowych, zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Środki finansowe przyznawane są w ramach konkursu ogłaszanego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
 na podstawie wniosku, złożonego przez kierownika jednostki naukowej,
w której zatrudniony jest kandydat.

Do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu,
2. informacje na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka pełniącego funkcję opiekuna wobez uczestnika programu z okresu ostatnich 5 lat,
3. opis planowanych przez uczestnika programu badań naukowych lub prac rozwojowych do realizacji
w ramach projektu,
4. informację o prowadzonych w momencie składania wniosku badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,
w tym projektach finansowanych ze środków budżetowych na naukę uzyskanych w trybie konkursowym,
5. w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinie o kondydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora.

Finansowanie przyznawane jest w kwotach zryczałtowanych:
a) w wysokości 10 000,00 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscu prowadzenia badań,
b) w wysokości 2 000,00 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu,
c) w wysokości 1 000,00 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu.

Środki finansowe na uczestnictwo w programie mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.

Informacje na temat bieżącego konkursu oraz wniosek znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego:
 http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego