1_HR_01

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

rozwoj humanistyki

Celem programu jest zapewnienie rozwoju badań humanistycznych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej oraz wsparcie działań mających na celu upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych i polskiej myśli humanistycznej w świecie.

Nowa formuła NPRH składa się z dwóch modułów: (aktualizacja:19.04.16)

DZIEDZICTWO NARODOWE - finansowanie długoterminowych projektów badawczych (trwających co najmniej 5 lat), które będą miały szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowanym przez wyspecjalizowane zespoły.

UNIWERSALIA - finansowanie działań translatorskich oraz wydawniczych zarówno w przypadku czasopism oraz publikacji zwartych; przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
W ramach modułu mogą być również zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł i dokumentów historycznych);


FUNDAMENTY - w ramach modułu będą finansowane projekty badawcze o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczące potrzeb humanistyki zgłaszanych przez przedstawicieli środowiska naukowego, wskazywane przez Ministra.

Środki finansowe przyznawane są w formie konkursu ogłaszanego przez Ministra (dwa razy do roku). 
Konkursy ogłaszane będą na podstawie listy priorytetowych obszarów badawczych.

Skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

 1. prof. Włodzimierz Bolecki
 2. prof. Maria Dzielska
 3. prof. Andrzej Nowak
 4. prof. Violetta Wróblewska
 5. prof. Michał Wojciechowski
 6. prof. Kazimierz Ożóg
 7. ks. prof. Józef Marecki
 8. prof. Małgorzata Adamczyk-Garbowska
 9. prof. Tadeusz Szubka
10. prof. Marek Cichocki
11. prof. Joanna Sosnowska
12. prof. Tomasz Jasiński

 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na oficjalnej stronie Programu: http://www.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

 Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego