1_HR_01

Stypendia i nagrody

Nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Minister właściwy do spraw nauki przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

1) badań podstawowych;

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1) rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

3) Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

1) w zakresie badań podstawowych - oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody Ministra

Wzór wniosku


Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych.
Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub inne organy reprezentujące jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne, stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej a także udział w stypendiach i stażach zagranicznych.


Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

Stypendium przyznawane na podstwie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214, poz. 1271).

O stypendium może ubiegać się doktorant uczelni publicznej lub niepublicznej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych najwcześniej po zaliczeniu pierwszego roku studiów doktoranckich, który spełnił następujące warunki:

- wykazał się postępami w pracy naukowej,

- uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie,

- uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca roku ubiegania się o stypendium.

Jeżeli doktorant nie wykazał się postępami w pracy naukowej lub nie uzyskał wyników z egzaminów w poprzednim roku akademickim z powodu urodzenia dziecka lub z przyczyn zdrowotnych, warunku pierwszego i drugiego nie stosuje się.

Wybitne osiągnięcia naukowe:

- co najmniej dwie publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki;

- znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

- wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;

- nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Wybitne osiągnięcia artystyczne:

- wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;

- udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;

- autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;

- nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Wybitne osiągnięcia sportowe:

- udział w igrzyskach olimpijskich;

- udział w mistrzostwach świata;

- 1-5 miejsce w mistrzostwach Europy;

- 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;

- 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;

- 1-5 miejsce w uniwersjadzie;

osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osiągnięcia sportowe muszą dotyczyć sportów, w których działają polskie związki sportowe. Lista na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do pobrania:

1. Zasady punktacji wniosków o stypendium

2. Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium